news

เป้าหมายที่จะส่งเสริมการขายผลไม้ไทย

กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการขายผลไม้ไทยไปยังทุกจังหวัดของประเทศจีนเพื่อให้การผลิตเช่นลำไยและทุเรียนเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนมีตลาดในทุกฤดูกาล กระทรวงวางแผนที่จะใช้ภาคใต้ของจีนเพื่อเชื่อมโยงยอดขายในทุกจังหวัดของจีนโดยมีเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญเช่นคุนหมิงและปิงซิงเป็นพื้นที่สำคัญในการสนับสนุนประเทศไทยให้กลายเป็น “ซูเปอร์พลัง” ในการผลิตผลไม้

รัฐบาลประสงค์จะให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้โอกาสที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อขายผลไม้และผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ปูทางและแสวงหาความร่วมมือกับจีน กระทรวงได้ใช้กลยุทธ์การส่งออกเจาะตลาดใหม่ซึ่งเป็นเมืองรองรักษาตลาดเดิมและส่งเสริมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนคนไทยในการลงทุนในตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้ราชอาณาจักรไทยกลายเป็นประเทศที่มีการผลิตผลไม้อย่างยั่งยืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุทธิรัตน์สาธุจิรวงศ์กล่าว